Peter Schmieder:NMR-stuff

Useful external links

 
   
 
   
 
   

Multinuclear NMR

CSEARCH Robot referee

   

(home)

(wiki)

   

Protparam

to FEWIS (Air Liquide)

   

German NMR-groups

 
   

Useful internal links

"Spektrometerblätter"

Helium Fill Calendar (FMP-intern !)

   

fmp-cloud

web-folder

   

av300

FMP-website-Editing

   

Bruker BASH-CD (12.0) (FMP-intern !)

Bruker BASH-DVD (15.0) (FMP-intern !)

   

Poster NMR-Facility

 

last changes: 16.0418, Peter Schmieder

Imprint

Data protection